Hieronder vind je een overzicht van de reisvoorwaarden van TB Travel. TB Travel is een reisagent voor wereldwijde reizen, franchise en agent van Eaglerider USA in Nederland, België en Luxemburg. TB Travel is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente (nr. 08 22 56 90), adres: Binnenveldweg 38, 7482 NB Haaksbergen. Deze reisvoorwaarden zijn voor het laatst herzien op 21 februari 2012.

Artikel 1              Inleidende bepaling

Artikel 2              Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 3              Betaling

Artikel 4              Reissom

Artikel 5              Informatie

Artikel 6              Reisbescheiden

Artikel 7              Wijzigingen door de reiziger

Artikel 8              Indeplaatsstelling

Artikel 9              Annulering door de reiziger

Artikel 10            Opzegging door de reisorganisator

Artikel 11            Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door de reisorganisator

Artikel 12            Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 13            Hulp en bijstand

Artikel 14            Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 15            Verplichtingen van de reiziger

Artikel 16            Rente en incassokosten

Artikel 17            Klachten

  1. Inleidende bepaling

Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator; TB Travel b.v. h/o EagleRider. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer; verblijf; een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt; Reiziger; de wederpartij van de reisorganisator, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig Artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen. Kantooruren; dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, maandag van 13.00-17.00 en zaterdag/zondag op afspraak, uitgezonderd erkende feestdagen

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

TB Travel kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 1, lid 4

Organisatoren van zgn optional (facultatieve) excursies kunnen afwijken van het bepaalde in Artikel 3 lid 1, Artikel 9 lid 2 en Artikel 11. Zij dienen deze afwijkende bepalingen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar te maken (bijvoorbeeld wanneer u tijdens uw geboekte reis van TB Travel een optionele excursie boekt die wordt aangeboden of aanbevolen door EagleRider USA).

2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 2, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van TB Travel b.v. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2, lid 2

Het aanbod van TB Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van Artikel 4.

Artikel 2, lid 3

TB Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De Artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4

De reiziger verstrekt TB Travel of het boekingskantoor voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door TB Travel. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door TB Travel van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat Artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en TB Travel b.v. en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Artikel 2, lid 6 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van TB Travel maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien TB Travel algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden TB Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 2, lid 6

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door TB Travel aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). TB Travel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van TB Travel. TB Travel heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van EUR 25.- per boeking Communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt TB Travel alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van EUR 35.- per boeking Communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van TB Travel

Artikel 2, lid 7

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Artikel 2, lid 8

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. TB Travel kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de Artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Artikel 2, lid 9

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Betaling

Artikel 3, lid 1

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van TB Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens TB Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. TB Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van Artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. Reissom

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld. De administratiekosten per factuur zijn € 25,- Dit bedrag staat los van veelal geheven ticketkosten door luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 4, lid 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze TB Travel bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3

Zolang de reissom niet is voldaan, heeft TB Travel het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.  TB Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 4

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan TB Travel tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Als de reiziger nog niet heeft betaald, mag de brandstoftoeslag nog worden doorberekend tot 20 dagen vóór de dag van vertrek. Het moment van betalen wordt bepaald door de ontvangstdatum van de volledige reissom door het boekingskantoor. Een reiziger heeft altijd recht de verhoging af te wijzen. Dit moet hij doen binnen 3 dagen na ontvangst van het bericht van de verhoging. TB Travel heeft daarop het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 7 dagen na ontvangst van het bericht door de reiziger. De reiziger heeft dan recht op restitutie van de betaalde reissom. TB Travel zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 5

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. In afwijking van het sub a. en b. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen; of extreme verhoging van de vervoerskosten kan TB Travel tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

5. Informatie

Artikel 5, lid 1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege TB Travel algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Voor nadere informatie en laatste updates over “NonImmigrant Visas” kunt u altijd de website van de Amerikaanse Ambassade raadplegen.

Artikel 5, lid 2

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij TB Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of TB Travel tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

Artikel 5, lid 3

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (motor) rijbewijs.(een internationaal rijbewijs wordt niet verplicht gesteld.

Artikel 5, lid 4

Door of vanwege TB Travel zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering. Alsmede alle overige relevante verzekeringen.

6. Reisbescheiden

Artikel 6, lid 1

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 6, lid 2

Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij TB Travel of het boekingskantoor.

Artikel 6, lid 3

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft TB Travel of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij TB Travel of het boekingskantoor.

7. Wijzigingen door de reiziger

Artikel 7, lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van Artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad EUR 27.- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop Artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7, lid 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is Artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

8. Indeplaatsstelling

Artikel 8, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Artikel 8, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 7, lid 1 bedoelde wijziging en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

9. Annulering door de reiziger

Artikel 9, lid 1

Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 9, lid 2

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Op Lijndiensttickets zijn 100% annuleringskosten van toepassing!

bij annulering tot de 50ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.

bij annulering vanaf de 50ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.

bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de volle reissom.

Artikel 9, lid 3

De in dit Artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Artikel 9, lid 4

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Artikel 9, lid 5

De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 9, lid 6

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor indeplaatsstelling kiest, is Artikel 8 van toepassing.

Artikel 9, lid 7

Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing. De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.

Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 8

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

10. Opzegging door TB Travel

Artikel 10, lid 1

TB Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 10, lid 2

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TB Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10, lid 3

Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10, lid 4

Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de

oorzaak van de opzegging aan TB Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TB Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 12. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan TB Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in Artikel 13.

Artikel 10, lid 5

Indien TB Travel zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

11. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door TB Travel

Artikel 11, lid 1

TB Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in Artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aande reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1werkdag) mee. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan TB Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TB Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 12. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan TB Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in Artikel 13. Indien TB Travel door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11, lid 2

In geval van wijziging doet TB Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

Artikel 11, lid 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. Bij even bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan TB Travel bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door TB Travel schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 11, lid 4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van TB Travel door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5

TB Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft TB Travel  het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit Artikel.

Artikel 11, lid 7

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt TB Travel de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in Artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

Artikel 11, lid 8

Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of TB Travel bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt TB Travel er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt TB Travel  de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van TB Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 11, lid 9

TB Travel is, onverminderd het bepaalde in Artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

12. Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 12, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de Artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is TB Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in Artikel 17 lid 1.

Artikel 12, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is TB Travel verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: de tekortkoming in de uitvoering van

de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een

gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit Artikel.

Artikel 12, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

13. Hulp en bijstand

Artikel 13, lid 1

TB Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van TB Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van Artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is TB Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan TB Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor TB Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

14. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid TB Travel

Artikel 14, lid 1

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van TB Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. TB Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 14, lid 2

Indien TB Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit Artikel is de aansprakelijkheid van TB Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van TB Travel. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14, lid 4

De in dit Artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TB Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van TB Travel, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

15. Verplichtingen van de reiziger

Artikel 15, lid 1

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TB Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek en de terugvlucht te confirmeren.

Artikel 15, lid 2

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door TB Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 15, lid 3

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in Artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Artikel 15, lid 4

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

16. Rente en incassokosten

Artikel 16, lid 1

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TB Travel b.v. heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van EUR 50,00 tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

17. Klachten

Artikel 17, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in Artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de betreffende Eagle Rider USA locatie of bij TB Travel. Is bij de betreffende Eagle Rider USA niemand aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met TB Travel op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17, lid 2

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij TB Travel op de door deze voorgeschreven wijze. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en TB Travel dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding

dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij TB Travel of het boekingskantoor. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door TB Travel niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. TB Travel geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Artikel 17, lid 3

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17, lid 4

Op alle geschillen tussen TB Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.